Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LEVEL-info.com is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via LEVEL-info.com op enigerlei wijze te verspreiden.

  DISCLAIMER
  Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van LEVEL-info.com, is het mogelijk dat de informatie die op LEVEL-info.com wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op LEVEL-info.com geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van LEVEL-info.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om LEVEL-info.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van LEVEL-info.com verkregen is. LEVEL-info.com garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via LEVEL-info.com verkregen informatie. De informatie op LEVEL-info.com wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

  Geregistreerde namen
  Tevens zijn wij met onze website te vinden onder de volgende geregistreerde namen:

  aanrijdbescherming.nl

  armes-dealer.nl

  BMWT-keuring.nl

  constructievloeren.nl

  entresolvloer.info

  entresol-vloer.info

  etagevloer.info

  etage-vloer.nl

  faaywanden.nl

  grootvakstelling.info

  kleinvakstellingen.nl

  legbordstellingen.info

  magazijn-inrichting.info

  magazijnkeuring.info

  magazijnrekken.info

  mecalux-dealer.nl

  meta-dealer.be

  meta-dealer.nl

  pallet-stelling.info

  platformen.info

  roostervloeren.info

  sandwichwanden.nl

  systeemwand.info

  trapconstructies.nl

  tussenverdieping.nl

  vrijdragende-vloer.nl